સેનામાં મહિલા અધિકારીઓની મોટી ભૂમિકા માટે માર્ગ મોકળો

સેનામાં મહિલા અધિકારીઓની મોટી ભૂમિકા માટે માર્ગ મોકળો – રક્ષા મંત્રાલયે ભારતીય સેનામાં મહિલા અધિકારીઓના સ્થાયી કમિશનનો આદેશ આપ્યો – સ્થાયી કમિશનનો મતલબ એ છે કે કોઇ અધિકારી નિવૃત્તિની ઉંમર સુધી સેનામાં કામ કરી શકે છે અને નિવૃત્ત થયા બાદ પેન્શનના પણ હકદાર બને છે પરંતુ આ અંતર્ગત શોર્ટ સર્વિસ કમિશનમાં કામ કરતા પુરુષ અધિકારીઓની […]

Continue Reading